หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสและชื่อหลักสูตร

                ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

                ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Informatics Mathematics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

                ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์สารสนเทศ)

                ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (คณิตศาสตร์สารสนเทศ)

                ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Informatics Mathematics)

                ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Informatics Mathematics)

วิชาเอก

                หลักสูตรคณิตศาสตร์สารสนเทศเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในศาสตร์ของคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์งานด้าน คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ ศึกษา ค้นคว้า สร้างสรรค์งานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นผู้ที่สามารถสื่อสารและทำงาน ร่วมกับบุคคลในศาสตร์อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นผู้ที่ยึดมั่นคุณธรรมและ จริยธรรมLink สำหรับดาว์นโหลด : หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ ปีพุทธศักราช 2554
05. 2018