อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์กัญญารัตน์   บุษบรรณ

หัวหน้าสาขาวิชา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     กัญญารัตน์ บุษบรรณ
(Kanyarat Busabun) 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท (Master's Degree)
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: Master of Science (Statistics), Kasetsart University
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
: Bachelor of Education (Mathematics), Suansunandha Rajabhat University
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ


Website: 
http://www.teacher.ssru.ac.th/kanyarat
 

อาจารย์และบุคลากร

รศ.อุบล  กลองกระโทก

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

วุฒิการศึกษา :

กศ.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร /2526
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร /2520

ตำแหน่งปัจจุบัน  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ
E-mail : ubolsompis@yahoo.com
Website http://ssru.ac.th/teacher/ubol/

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ ดร.โกมล  ไพศาล

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     ดร.โกมล ไพศาล
(Dr. Komon Paisal)        
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
: ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร
: Doctor of Education (Applied Mathematics), Srinakharinwirot University
ปริญญาโท (Master's Degree)
: ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร
: Master of Education (Mathematics), Srinakharinwirot University
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
: Bachelor of Education (Mathematics), Prince pf songkha University
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ


Website: http://www.teacher.ssru.ac.th/komon

อาจารย์และบุคลากร

ผศ.ดร.นิศากร  สังวาระนที

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     ผศ.ดร.นิศากร  สังวาระนที
(Asst.Prof.Dr Nisakorn Sangwaranatee)            
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
: Doctor of Philosophy (Applied Mathematics), King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ปริญญาโท (Master's Degree)
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
: Master of Science (Applied Mathematics), King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
: Bachelor of Science (Applied Mathematics), King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ


Website:  http://www.teacher.ssru.ac.th/nisakornอาจารย์และบุคลากร

อาจารย์วัชระ  ขันธวิชัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

วุฒิการศึกษา :

วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น /2546
วท.ม.(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /2550


ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ
1. การสร้างโปรแกรมการเข้ารหัสและถอดรหัสลับ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตProgram of Encoding and Decoding for Information Prevent from Accessing without Permissionทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2554(เงินงบประมาณแผ่นดิน)
2. การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์มิติสาทิศรูปของภาพถ่ายจากดาวเทียมของกลุ่มเมฆ สำหรับพยากรณ์การเกิดเมฆฝนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงDevelopment of Forecasting Program of Clouds Formation By Satellite Image Analysis support The King’s Initiative Project: Royal Rainmaking


ตำแหน่งปัจจุบัน:  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ
Email: watchara.kh@hotmail.com ,watchara.kh@ssru.ac.th
Website : http://www.teacher.ssru.ac.th/watchara_kh/


 
อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ ดร.สาริสา  ปิ่นคำ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :     ดร.สาริสา  ปิ่นคำ
(Dr. Sarisa Pinkham)      
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
: วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
:  Philosophy of Science (Applied Mathematics), Suranaree University
ปริญญาโท (Master's Degree)
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: Master of Science (Applied Statistics), Chiang Mai University
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
: Bachelor of Science (Statistics), Mahasarakham University
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ                
1) การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนรายวันของประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมทุนสนับสนุนการวิจัย (งบรายได้มหาวิทยาลัย) ปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
2) การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลขทุนสนับสนุนการวิจัย (งบรายได้มหาวิทยาลัย) ปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา


website: 
http://www.teacher.ssru.ac.th/serisa_pi/

 

อาจารย์และบุคลากร

อาจารย์พัชรากร  วิริยะศรีสุวัฒนา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

วุฒิการศึกษา :

ชื่อ-นามสกุล    :      พัชรากร  วิริยะศรีสุวัฒนา
(Pacharakorn Viriyasrisuwatthana)    
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท (Master's Degree)
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
: Master of Science (Applied Mathematics), King Mongkut's University of Technology North Bangkok
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
: Bachelor of Science (Mathematics), Ramkhamhaeng University
ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ                
1) D. Viriyasrisuwattana , C. Licht , T. Weller and S. Koonprasert : Mathematical modeling of piezoelectric thin plates and slender beams, Thai Journal of Mathematics Special Issue (Annual Meeting in Mathematics, 2007): Pages 25-37.
2) C. Licht, S. Orankitjaroen , P. Viriyasrisuwattana , T. Weller : Bonding a linearly piezoelectric patch on a linearly elastic body ; Comptes Rendus Mechanique ; Volume 342, Issue 4, Page 234-239.  


Website:
http://www.teacher.ssru.ac.th/pacharakorn_vi

No Data

05. 2018