เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยผู้ตรวจประเมิน

จากบัญชีรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ผศ.กรรณิการ์ ม่วงชู จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลพระนคร (ประธาน) อาจารย์สมสมัย เจริญสุข

จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (กรรมการคนที่ 2) อาจารย์กิตยาการ อิศรางกูร ณ อยุธยา

จากวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา (กรรมการคนที่ 3) และนายอิทธิเชษฐ์ กาฬสุวรรณ

จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลขานุการ) ซึ่งการตรวจประเมินฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยดี

และคณะกรรมการตรวจประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

รายละเอียด

                งานสุนันทาวิชาการ’59 วันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2559

         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


จัดกิจกรรม ดังนี้

1. นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์มีชีวิต

2. นิทรรศการผลงานนักศึกษาและอาจารย์

3. กิจกรรมห้องปฏิบัติการนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เช่น ลอง มอง นม ซิ เออ, การสกัด DNA จากผลไม้, เทคนิคทางฟิสิกส์,

แป้งโดว์สำหรับศิลปะเด็ก เป็นต้น (ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม)

4. สาธิตและอบรมการทำอาหารตำหรับชาววัง เช่น ข้าวบายศรีปากชาม, อาหารไทย เป็นต้น (ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม)

5. ร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง “วิทยาศาสตร์กับความเชื่อในสังคมไทย” วันที่ 26 ส.ค.59 เวลา 9.00 – 12.00 น.

6. ชมการถ่ายทำรายการ “ครัวคุณต๋อย” นอกสถานที่ โดยคุณไตรภพ ลิมปพัทธ์ และทีมงาน วันที่ 26 ส.ค.59 เวลา 13.00 – 16.00 น.

7. ร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง “อาหารไทยชาววังสู่สากล” วันที่ 27 ส.ค.59 เวลา 9.00 – 12.00 น.

8. การประกวดภาพถ่ายเซลล์พืชจากกล้องจุลทรรศน์ด้วยเลนส์มิวอาย วันที่ 27 ส.ค.59 เวลา 13.00 – 16.00 น. (ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม)

9. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ http://rdi.ssru.ac.th/researchconference2016/สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ ได้ที่
Link :
http://goo.gl/forms/xECQrjixIIkHeGog1

>>> ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 <<<


สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร : 02-160-1143-45 ต่อ 26 โทรสาร 02-160-1146

Website : www.sci.ssru.ac.thEmail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook : https://www.facebook.com/ScienceAndTechnologySSRU

เกี่ยวกับสาขา

หลักกสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ
วท.บ. (คณิตศาสตร์สารสนเทศ)

             
     หลักกสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ เป็นสาขาที่เรียนรู้คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ฝึกวิเคราห์สถานการณ์
และนำความรู้ทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้สร้างสรรค์งานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม


     บัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศสามารถเข้าทำงานในภาครัฐและเอกชนในตำแหน่งนักเขียนโปรแกรม ผู้ดูแลระบบ นักวิเคราะห์ระบบงานข้อมูล และผู้ช่วยนักวิจัย

 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการวันอาเซียน

(Asean Day) ครั้งที่ 1 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากท่านกร ทัพพะรังสี เป็นประธานและบรรยาย
เรื่อง 
การเตรียมความพร้อมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” 
ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ทำให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้รับความรู้
ความเข้าใจถึงการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริง


         เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.)

ซึ่งได้รับความรู้ต่างๆมากมายจากผู้อำนวยฝ่ายต่างๆ เช่น การกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

การเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย การคุ้มครองผู้เอาประกันภัย เป็นต้น

รวมถึงได้มีโอกาสเข้าฟังการตัดสินคดีความจากอนุญาโตตุลาการอีกด้วย

รายละเอียด

ปรัชญาของสาขาวิชา

ปรัชญา  ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรัชญา         คณิตศาสตร์เป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  นำสังคมให้ก้าวไกลความสำคัญ      เป็นนวทางในการจัดการเรียนนการสอนที่สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสามารถนำความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ไปพัฒนาการวางแผนเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศที่มีความสามารถและคุณลักษณะดังต่อไปนี้

  1. มีความรู้และทักษะในการบูรณาการศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่สนองความต้องการของสังคมสมัยใหม่                      
  2. วิเคราะห์ สถานการณ์ที่ต้องนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับหน่วยงานด้านการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม
  3. ผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคณิตศาสตร์ที่อาศัยพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนา
  4. มีคุณธรรม  จริยธรรมต่อการประกอบวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

นักศึกษาฝึกงาน

รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน

ประมวลภาพ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

ประมวลภาพ "กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์"
Page 1 of 7
05. 2018