หลักกสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ
วท.บ. (คณิตศาสตร์สารสนเทศ)
             
     หลักกสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ เป็นสาขาที่เรียนรู้คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ฝึกวิเคราห์สถานการณ์
และนำความรู้ทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้สร้างสรรค์งานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
     บัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศสามารถเข้าทำงานในภาครัฐและเอกชนในตำแหน่งนักเขียนโปรแกรม ผู้ดูแลระบบ นักวิเคราะห์ระบบงานข้อมูล และผู้ช่วยนักวิจัย
05. 2018