ยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติ

         1. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มพูนภูมิปัญญาแก่สังคม 
         2. พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานบุคลากรของสำนัก ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถ  
         3
. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัย

ยุทธศาสตร์ของสาขา

         ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปฏิรูปการบริหารจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ
         ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนา และยกคุณภาพมาตรฐานคณาจารย์ และบุคลากร
         ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล
         ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกมาตรฐานการวิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น
         ยุทธศาสตร์ที่ 5 : จัดสภาพแวดล้อม สื่อ และเทคโนโลยี และทรัพยากรการเรียนรู้ให้ทันสมัยและธำรงไว้ซึ่งความแข็งแกร่งทางวิชาการ
         ยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริการวิชาการที่มีคุณภาพและสนองตอบความต้องการของชุมชน
         ยุทธศาสตร์ที่ 7 : สนับสนุนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์และนำพาภูมิปัญญาสู่สากล
         ยุทธศาสตร์ที่ 8 : ยกมาตรฐานการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสู่ความเป็นนานาชาติ
         ยุทธศาสตร์ที่ 9 : ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดระดมทุน และหารายได้จากทรัพย์สินสู่ความเป็นมืออาชีพ    
05. 2018