สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

          เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยผู้ตรวจประเมิน

จากบัญชีรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ผศ.กรรณิการ์ ม่วงชู จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลพระนคร (ประธาน) อาจารย์สมสมัย เจริญสุข

จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (กรรมการคนที่ 2) อาจารย์กิตยาการ อิศรางกูร ณ อยุธยา

จากวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา (กรรมการคนที่ 3) และนายอิทธิเชษฐ์ กาฬสุวรรณ

จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลขานุการ) ซึ่งการตรวจประเมินฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยดี

และคณะกรรมการตรวจประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

รายละเอียด
Written by 
Rate this item
(0 votes)
Read 485 times
05. 2018