ปรัชญาของสาขาวิชา

ปรัชญา  ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

         คณิตศาสตร์เป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  นำสังคมให้ก้าวไกล

ความสำคัญ

      เป็นนวทางในการจัดการเรียนนการสอนที่สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสามารถนำความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ไปพัฒนาการวางแผนเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศที่มีความสามารถและคุณลักษณะดังต่อไปนี้

  1. มีความรู้และทักษะในการบูรณาการศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่สนองความต้องการของสังคมสมัยใหม่                      
  2. วิเคราะห์ สถานการณ์ที่ต้องนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับหน่วยงานด้านการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม
  3. ผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคณิตศาสตร์ที่อาศัยพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนา
  4. มีคุณธรรม  จริยธรรมต่อการประกอบวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 
05. 2018