การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สารสนเทศระดับอุดมศึกษา

กิจกรรม : การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สารสนเทศระดับอุดมศึกษา

ช่วงเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2555 ถึง กันยายน 2556

สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย :

1.พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศองนักศึกษาเพื่อสู่ความเป็นอาเชียน

โครงการบริการวิชาการคณิตศาสตร์

กิจกรรม : โครงการบริการวิชาการคณิตศาสตร์

โครงการที่ 1 ค่ายคณิตศาสตร์บูรณาการสู่อาเชียน
ช่วงเวลาดำเนินการ : 16-17 มีนาคม 2556
สถานที่ : จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการที่ 1 ค่ายเยาวชนวิชาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ช่วงเวลาดำเนินการ : 10 กรกฏาคม 2556
สถานที่ : จังหวัดสมุทรสงคราม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย :
1.เพื่อสร้างความตระหนักในการเรียนคณิตศาสตร์
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ ด้านคณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ มาผสมผสานเพื่อการใช้ประโยชน์
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถมองภาพรวมถึงกระบวนการผลิตและการให้การบริการ อย่างเป็นระบบ
4.เสริมสร้างเยาวชนเพื่อความแข็งแกร่งด้านวิชาการ

โครงการเพิ่มทักษะชีวิตนักศึกษาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

กิจกรรม : โครงการเพิ่มทักษะชีวิตนักศึกษาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

ช่วงเวลาดำเนินการ :14-20 มีนาคม 2556

สถานที่ : จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย :
1. เพื่อให้นักศึกษารู้จักการดำรงชีวิตด้วย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อตนเองและสังคม
2.เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การเสียสละเพื่อส่วนรวม และอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข

โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพคณิตศาสตร์สารสนเทศ

กิจกรรม : โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพคณิตศาสตร์สารสนเทศ

กิจกรรมที่ 1 เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายหัวข้อ คณิตศาสตร์กับการประกันภัย

ช่วงเวลาดำเนินการ : 14 ธันวาคม 2555

กิจกรรมที่ 2 อบรมการเขียนโปรแกรม MATLAB สำหรับคณิตศาสตร์

ช่วงเวลาดำเนินการ : 27-30 กรกฏาคม 2556

สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : 

1.เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมการใช้งานสำหรับงานทางด้านคณิตศาสตร์
2.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในคณิตศาสตร์สารสนเทศมากขึ้น
3.เพื่อให้นักศึกษาตระหนักและมีการพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่เสมอ
4.เพื่อให้บุคลากรมีทักษะในการวิจัยด้านคณิตศาสตร์สารสนเทศเพิ่มขึ้น
5.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ เข้าใจ และฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

กิจกรรม : โครงการศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

ช่วงเวลาดำเนินการ :19 พฤศจิกายน 2555 - กรกฏาคม 2556

สถานที่ : กรมอุตุนิยมวิทยา

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : 

1.เพื่อให้บุคลากรสาขาคณิตศาสตร์สารสนเทศและนักศึกษามีความรู้ที่ทันสมัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.เพื่อให้นักศึกษาตระหนักและได้เรียนรู้ถึงการนำองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาจากหลักสูตร ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง
3.เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมและมองเห็นแนวทางสำหรับการกำหนดเป้าหมายในการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาไปแล้ว

05. 2018