หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา > กิจกรรมปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์สารสนเทศ
กิจกรรมปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

admin imath
2018-08-18 16:59:17

โครงการกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ ชั้นปีที่ 1

วันที่ 6-8 สิงหาคมวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  ปรับพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาให้มีความพร้อมสำหรับการเรียนในภาคเรียนที่ 1 /2561

การดำเนินกิจกรรม   สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศได้จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  โดยมีอาจารย์ประจำสาขา ได้แก่ อ.ดร.สาริสา ปิ่นคำ พศ.ดร.นิศากร สังวารนที อ.ดร. ไพลิน ชยาภัม และ อาจารย์ ดร. อเสข ขันธวิชัย เป็นวิทยากรในครั้งนี้