หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา > โครงการอบรมการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
โครงการอบรมการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

admin imath
2019-06-26 09:33:55

โครงการอบรม การแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

ณ ห้อง 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่ 27 มีนาคม 2562  เวลา 8.00-11.00 น.

  •            กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งของการวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความพร้อมทั้งภาควิชาการ และภาคปฎิบัติ  โดยกิจกรรมนี้นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์สารสนเทศชั้นปีที่ 3 และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ.ดร. สาริสา ปิ่นคำ และ อาจารย์กัญญารัตน์ บุษบรรณ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการอบรม การแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ โดยมี คุณธีระวัฒน์ สว่างธีระวัฒน์ ช่างแต่งหน้ามืออาชีพ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้   

ขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะคะ #IMATHNEWS

ภาพบรรยากาศกิจกรรม