หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อบรมการใช้งานเว็บไซต์ SSRU Academic search
อบรมการใช้งานเว็บไซต์ SSRU Academic search

admin imath
2019-06-25 00:53:09


อบรมการใช้งานเว็บไซต์ SSRU Academic Search

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 

ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

           วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรมการเข้าใช้งานเว็บไซต์ SSRU Academic Search Webometrics) โดย คุณณัฐ พลอยอ่อง และทีมงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ให้ความอนุเคราะห์ ในการอบรมคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ    ทั้งนี้ รศ.ดร. นิศากร สังวาระนที อาจารย์ ดร. สาริสา ปิ่นคำ อาจารย์กัญญารัตน์ บุษบรรณ อาจารย์ ดร. ไพลิน ชยาภัม และผศ. ดร. โกมล ไพศาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนทศเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้  ภาพบรรยากาศการอบรม: