หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อบรมการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ
อบรมการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ

admin imath
2019-06-25 00:21:12

อบรมการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ (SMART CLASSROOM)

วันที่ 14 มิถุนายน 2561

ณ ห้อง 26108 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา


         เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดอบรมการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Class Room) ให้กับคณาจารย์ของคณะ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้สอนได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของนักศึกษาและพัฒนาห้องเรียนให้มีความทันสมัยและก้าวทันเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น โดยการณ์นี้  รศ. ดร. นิศากร สังวาระนที อาจารย์ ดร. สาริสา ปิ่นคำ และอาจารย์ ดร. อเสข ขันธวิชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ ได้เข้าร่วมอบรมการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ (SMART CLASSROOM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและนำไปใช้ประกอบการสอนให้กับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562ภาพบรรยากาศการอบรม