หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา > กิจกรรมศึกษาดูงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
กิจกรรมศึกษาดูงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

admin imath
2019-03-06 13:43:31

โครงการกิจกรรมนักศึกษาคณิตศาสตร์สารสนเทศ 2561

กิจกรรมศึกษาดูงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ

           สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ในัวนที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ เซนทรัลเวิรล กรุงเทพ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 พร้อมด้วยอาจารย์ในสาขาวิชา ได้แก่ อ.ดร. อเสข ขันธวิชัย และ อ.ดร. ไพลัน ชยาภัมย เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้  วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยในปัจจุบัน และความก้าวหน้าของการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ จากการนำเสนอผลงานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการศึกษาและวิจัยของนักศึกษาในอนาคต  

ภาพกิจกรรม