หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา > โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาคณิตศาสตร์สารสนเทศ
โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

admin imath
2019-06-25 00:29:24

โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ ปีการศึกษา 2561

"คณิตศาสตร์กับงานเกษตรกลวิธาน"

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี


         เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นำโดย อาจารย์ ดร. อเสข ขันธวิชัย หัวหน้าโครงการ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำประสบการณ์ไปปรับใช้กับการเรียนในชั้นเรี่ยน การทำวิจัย  การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์กับการทำงานในอนาคต  โดยในกิจกรรมนี้อาจารย์ ดร. สาริสา ปิ่นคำ หัวหน้าสาขาวิชา รศ. ดร. นิศากร สังวาระนที อาจารย์กัญญารัตน์ บุษบรรณ อาจารย์ ดร. ไพลิน ชยาภัม  และรศ. ดร. ณรงค์ สังวาระนที และนักศึกษาชัั้นปีที่ 1-3 จำนวน 25 คนเข้าร่วมโครงการ ศึกษาดูงานคณิตศาสตร์กับงานเกษตรกลวิธาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  จังหวัดชลบุรี และเข้าเยียมชมสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก ในการณ์นี้ขอขอบพระคุณคณะวิทยากรในครั้งนี้เป็นอย่างสูง
ภาพกิจกรรม