หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา > กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

admin imath
2019-03-06 13:43:09

โครงการกิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ 2561 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

       สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาประจำปี 2561 วันที่ 14-15 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก โดยกิจกรรมนี้มีนักศึกษาช้ันปี 1 และ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทและสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าร่วมกิจกรรม และ มีอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล คือ อ.ดร. สาริสา ปิ่นคำ และ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ นามวงษ์ 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทั้งกาย ใจ ก่อนเปิดภาคเรียน การเรียนรู้การทำงานเป็นทีม การช่วยเหลือกันในหมู่คณะ ตลอดจนเรียนกฏ ระเบียบต่าง และการใช้ชีวิตในการเรียนในมหาวิทยาลัย  

ภาพกิจกรรม