หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตรวจประกันคุณภาพหลักสูตรประจำปี 2561
ตรวจประกันคุณภาพหลักสูตรประจำปี 2561

admin imath
2018-07-15 00:26:51

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามรอบปีการศึกษา 2560 เพื่อนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรต่อไปกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ท่าน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรินทร์ ศุขหมอก จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ประธานกรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ ม่วงชู จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ จิตมนัส จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (กรรมการ) และ นางสาวเมลานี อุระสนิท จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลขานุการ) ทั้งนี้เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามรอบปีการศึกษา 2560 เพื่อนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรต่อไป